ورود به سایت | 03/30/2015 - دوشنبه 10 فروردين 1394

 
عوارض سالیانه موتورسیکلت
شهروند محترم؛ براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، اخذ عوارض سالیانه موتورسیکلت ها در محدوده شهرتهران از ابتدای سال 1383 اجرایی گردید.
مالکان محترم موتورسیکلت میتوانند به دو صورت زیر نسبت به پرداخت عوارض آن اقدام نمایند.
1-غیر حضوری- امکان پرداخت عوارض موتورسیکلت برای کلیه شهروندان تهرانی از طریق همین درگاه فراهم است.شهروندان محترم میتوانند با توجه به ایجاد این سامانه از تاریخ 20/4/1391، علاوه برپرداخت عوارض موتورسیکلت و صرفه جویی در وقت و زمان ، در عمران و آبادانی شهرنیز سهیم باشند.
2-حضوری- چنانچه به هر دلیل امکان پرداخت اینترنتی وجود نداشته باشد، شهروندان محترم میتوانند با مراجعه به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک شهر ، نواحی تعیین شده در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، قسمت عوارض وسایط نقلیه در اداره کل تشخیص و وصول درآمد و ستاد ترخیص موتورسیکلت واقع در پارکینگ خلیج فارس ، پس از ثبت اطلاعات موتورسیکلت و صدور قبض نسبت به پرداخت عوارض و اخذ مفاصا حساب اقدام نمایند.
شهرداری تهران حریم شخصی کاربران
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1394 - 1385